AKTUALNOŚCI I

WYDARZENIA

Rozbudowa drogi Wierzbica - Modrzejowice

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice”

Wykonawca: PRI FART sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 5.884.282,58 zł brutto

Termin zakończenia: 30.11.2020 r.

Droga powiatowa jest wykorzystywana do przeprowadzenia ruchu kołowego i pieszego w zakresie
niezbędnym do obsługi mieszkańców. Droga jest jednoprzestrzenna i dwukierunkowa. Planowana do
rozbudowy droga nr 3542W na analizowanym odcinku przebiega głównie w pobliżu pól uprawnych i
upraw ogrodniczych przydomowych ogródków. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa
ruchu, przebudowę istniejących rowów i przepustów oraz usprawnienie ruchu drogowego,
poprawę warunków użytkowania drogi przez jej uczestników.


W ramach rozbudowy wykonane zostanie:
· nawierzchnia jezdni o szerokości 6,0 m;
· dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu;
· chodnik i pobocze;
· zjazdy na przyległe nieruchomości;
· pionowa i pozioma organizacja ruchu
· perony autobusowe.

Parametry techniczne elementów drogi:
· droga powiatowa klasy Z
· szerokość pasa drogowego: od 10 do 20 m
· prędkość projektowa – 50 km/h,
· przekrój jezdni: 1x2 pasy ruchu, spadek poprzeczny zgodnie z niweletą
· szerokość jezdni: 6.0m
· szerokość chodnika – od 2,0 m,
· konstrukcja drogi dla KR3
· zjazdy indywidulane skos 1:1 z kostki, R=3 z kruszywa,
· zjazdy publiczne R-5m