AKTUALNOŚCI I

WYDARZENIA

Rozbudowa DK nr 78- Chmielnik - Kije

Oferta opiewająca na 58,4 mln złotych została wyłoniona przez komisję przetargową w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik o długości 10,5 km oraz budowę wiaduktu nad linią kolejową. Droga będzie dostosowana do nacisków 11,5 tony na oś.

Komisja przetargowa w kieleckim Oddziale GDDKiA uznała za najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Fart. Wykonawca zobowiązał się do realizacji zadania w terminie 19 miesięcy z doliczeniem 3-miesięcznych okresów zimowych. Warunki podpisania umowy z wykonawcą to m.in. brak odwołań od decyzji komisji przetargowej.

 Droga krajowa nr 78 Zawiercie  - Jędrzejów - Chmielnik o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce - Busko - Tarnów.

 W ramach inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) i uzyskanie możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem  powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów - Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów.

 

Podstawowe parametry

  • Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego);
  • Obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
  • Kategoria ruchu – KR5;
  • Liczba jezdni – 1;
  • Szerokość jezdni – 7,0 m (2 x 3,5 m);
  • Szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m;
  • Szerokość poboczy utwardzonych kruszywem – 1,00 m;
  • Szerokość chodnika– 2,0 m;

 

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32276/Znamy-najkorzystniejsza-oferte-w-przetargu-na-rozbudowe-drogi-krajowej-nr-78-Kije-Chmielnikn